آرم فارسی محصولِ جهان (Earth Harvest)
خوش آمديد !


					آرم فارسی محصولِ جهان (Earth Harvest), روی اين قسمت را فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة اصلی محصول جهان برويد: محصول جهان صفحة الکترونيکی مسيحی است که از مجموعه دفاعياتی تشکيل شده است برای پاسخگويي به سؤالاتی دربارة مذهب و مسيحيت که غالبا مطرح است و شامل اينگونه سؤالها است: خدايي وجود دارد؟ خدا کيست؟ مدرک اثباتی وجود دارد, که خدا باقی است؟ آيا مدرک اثباتی وجود دارد, که عيسی مسيح پسر خدا است؟ محصول جهان همچنين شامل اطلاعاتی است در بارة مذاهب و اعتقادات غيرمسيحی و مقايسة مسيحيت با ديگر اعتقادات و مذاهب. اين صفحة الکترونيکی راهی که  بوسيلة نجات مسيح می توان به آسمان رسيد را تعريف می کند, آيا دليل و يا دلايلی برای بودن خدا, تثليث, پدر, پسر و روح القدس وجود دارد؟ در انتها مدارک اثبات از کتابمقدس برای خدا بودن مسيح.

به محصول جهان (زمين) خوش آمديد !


						قطعه نمايشهای طراحی شده از صليب مسيح؛ دکور برای موضوعات:
						خوش آمديد :
						به محصول جهان (زمين) خوش آمديد !

خدايي وجود دارد؟ خدا کيست؟ آيا عيسی مسيح پسر خدا است؟

" قومی که درتاريکی سالک می بودند, نور عظيمی خواهند ديد و بر ساکنان زمين ساية موت نور ساطع خواهد شد. "
( اشعيا 9: 2)

سری بخشهايي برای موضوعات زير :
خدايي وجود دارد؟ خدا کيــست؟ عيسی مسيح کيست؟ آيا عيــسی مسيح پســر خدا است؟ اطلاعــاتی در بارة مذهب و مشاهدات مذهبی را جستجو کنيد, بطور مثال مقايسه ای از مسيحيت و اسلام, يا از جمله موضوعاتی در بارة خلقت و تکامل, ساحره و جادوگری, انحطاط الهيات مربوط به يوگا يا اثبات وجود خدا.

						قطعه نمايشهای طراحی شده از صليب مسيح؛ دکور برای موضوعات:
						خوش آمديد :
						به محصول جهان (زمين) خوش آمديد !

خدايي وجود دارد؟
خدا کيــست؟ عيسی مسيح کيست؟
خــدايي وجـــود دارد.			  سری بخشهايي برای موضوعات زير :
خدايي وجود دارد؟ خدا کيــست؟ عيسی مسيح کيست؟ آيا عيــسی مسيح پســر خدا است؟ اطلاعــاتی در بارة مذهب و مشاهدات مذهبی را جستجو کنيد, بطور مثال مقايسه ای از مسيحيت و اسلام, يا از جمله موضوعاتی در بارة خلقت و تکامل, ساحره و جادوگری, انحطاط الهيات مربوط به يوگا يا اثبات وجود خدا.

خدايي وجود دارد؟ خدا کيــست؟ عيسی مسيح کيست؟ آيا عيــسی مسيح پســر خدا است؟ اطلاعــاتی در بارة مذهب و مشاهدات مذهبی را جستجو کنيد, بطور مثال مقايسه ای از مسيحيت و اسلام, يا از جمله موضوعاتی در بارة خلقت و تکامل, ساحره و جادوگری, انحطاط الهيات مربوط به يوگا يا اثبات وجود خدا.

خــدايي وجـــود دارد.

آيا در جستجوی جواب برای سؤالهايي اينگونه هستيد : آيا خدايي وجود دار؟ خدا کيست؟ آيا عيسی مسيح پسر خدا است؟ آيا من توسط خدا خلق شده ام يا حاصل تکامل هستم؟ کتابمقدس در بارة ساحره, جادوگری و رمزگرايي چه می گويد؟ تفاوت اسلام با مسيحيت چيست؟ آيا معتقدان به عصر جديد مانند يوگا و مديتاسيون با مسيحيت کنار می آيند؟ جواب خود را می توانيد در اين صفحه EARTH HARVEST (محصول جهان) بيابيد, وب سايتی برای دفاعيات مسيحی. هدف و دليل اين وب سايت تحقيق و جوابگويي به سؤالهای دائمی است, مانند بطور مثال: خدايي وجود دارد؟ خدا کيست؟ ماهيت خدا چيست؟ عيسی مسيح کيست؟ آيا عيسی مسيح پسر خدا است و خدای جسم شده است؟ مسئله بر سر اثبات برای وجود خدا است, و ما در موضوعات ذيل با ديدگـاه مسيـحی تحقيـق می کنيم: اعتماد (ايمان), تثليث, تجارب تصوف, ساحره ها و جادوگران, يوگا, چگونه عرفان عصر جديد در مسيحيت نفوذ کرده است, هنر فريبکاری عصر جديد, معجزات و نشانه ها, روح فريب, از خدا شنيدن, روح خدا را تشخيص دادن, تولد تازه داشتن, دريافت پيکری ابدی بعد از مرگ, و اينکه مرگ چه چيزی را برای آنانی که به مسيح ايمان دارند, و برای آنانی که به مسيح اعتقاد ندارند, مهيا کرده است. بزرگترين اثبات مسيحيت, قيام عيسی مسيح تجزيه و تحليل می شود, همچنين تعداد بسياری از نبوتهای مربوط به مسيح, که عيسی برآورده کرده است, و احتمال اينکه اين نبوتها تماما" تصادفی برآورده شده باشند. قيام و اين نبوتها ثابت می کنند, که خدايي خارج از بعد زمان و مکان وجود دارد. بالاخره؛ که البته اين مهمترين قسمت است, به شما نشان می دهيم, چگونه می توانيد رابطه ای صميمی با خدا برقرار کنيد. مقايسه ای از خلقت و تکامل را پيش کشيده و صحت نظرية تکامل بررسی خواهد شد. اين وب سايت کار دفاعياتی به عبارتی معرفی اعتقاد و اثبات ايمان مسيحی و دفاعشان در برابر انحطاط الهياتی است. بطور محسوسی از کتابِ نوشتة ث. اس. لويس به نام "ببخشيد, مسيحی هستم"
(Mere Christianity ) تخليص شده است, که او پروفسور در رشتة تخصص در زبانهای کُهن در دانشگاه کمبريج است, نويسنده ای پر محصول و مسيحی با دفاعيات ايمانی, که از استعدادی استثنايي برخوردار است تا موردهای مهم را ساده و واضح توضيح دهد.


			  سری بخشهايي برای موضوعات زير :
خدايي وجود دارد؟ خدا کيــست؟ عيسی مسيح کيست؟ آيا عيــسی مسيح پســر خدا است؟ اطلاعــاتی در بارة مذهب و مشاهدات مذهبی را جستجو کنيد, بطور مثال مقايسه ای از مسيحيت و اسلام, يا از جمله موضوعاتی در بارة خلقت و تکامل, ساحره و جادوگری, انحطاط الهيات مربوط به يوگا يا اثبات وجود خدا.
<
(English) - صفحة اصلی
خوش آمديد
1 - فهرست
2 - خدايي وجود دارد؟
3 - درهم و برهم
4 - طريق ايمان
5 - اثبات برای وجود خدا
6 - محبت و خشم خدا
7 - اعتقادات مذهبی ديگر
8 - انبيای دروغين
9 - خلقت يا تحول و دگرگونی
10 - صفحات مفيد مسيحی
نبوت و پيشگويي نوسترداموس برای سال
نويسنده : شِريف مايکل

ENGLISH | ARABIC | 中 国 版GB | 漢 語 版 本Big5 | DEUTSCH | ESPAÑOL
FRANÇAIS | ITALIANO | 日本語 | PORTUGUÊS | РУССКИЙ


چاپ 2018
حق چاپ محفوظ است
محصول زمين


Click to visit ABD, Advantage Business Designs