آرم فارسی محصولِ جهان (Earth Harvest)
1 - فهرست


					آرم فارسی محصولِ جهان (Earth Harvest), روی اين قسمت را فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة اصلی محصول جهان برويد: محصول جهان صفحة الکترونيکی مسيحی است که از مجموعه دفاعياتی تشکيل شده است برای پاسخگويي به سؤالاتی دربارة مذهب و مسيحيت که غالبا مطرح است و شامل اينگونه سؤالها است: خدايي وجود دارد؟ خدا کيست؟ مدرک اثباتی وجود دارد, که خدا باقی است؟ آيا مدرک اثباتی وجود دارد, که عيسی مسيح پسر خدا است؟ محصول جهان همچنين شامل اطلاعاتی است در بارة مذاهب و اعتقادات غيرمسيحی و مقايسة مسيحيت با ديگر اعتقادات و مذاهب. اين صفحة الکترونيکی راهی که بوسيلة نجات مسيح می توان به آسمان رسيد را تعريف می کند, آيا دليل و يا دلايلی برای بودن خدا, تثليث, پدر, پسر و روح القدس وجود دارد؟ در انتها مدارک اثبات از کتابمقدس برای خدا بودن مسيح.

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة قبلی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: به محصول جهان (زمين) خوش آمديد ! 
						قطعه نمايشهای طراحی شده از صليب مسيح؛ دکور برای موضوعات:
						از فهرست شاخص لينکِ متن اصلی, که وارد وب سايت دربارة مسيحيت, خدا, عيسی مسيح, اثبات خدا, اثبات انجيل, اثبات عيسی, مَثَل دانة گندم, داستان عيسی مسيح, اثبات برای کتابمقدس, زيادی انبيای دروغين, اسلام, يوگا, سردرگمی, طريق ايمان, محبت خدا, غضب خدا, اعتقادات از مذاهب, خلقت يا تکامل, ارتباطات, صفحات مفيد مسيحيت می شود. آيا فقط يک خدا وجود دارد؟.

فهرست مطالب :


						قطعه نمايشهای طراحی شده از صليب مسيح؛ دکور برای موضوعات:
						فهرست مندرجات ـ لينک به متن اصلی, نمودار فهرست شاخصِ وب سايت برای محصول جهان. وب سايت دربارة مسيحيت, خدا و عيسی مسيح پسر خدا. 
روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: نقشة خدا برای حياتِ ابدی ساده است

			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			  فهرست مطالب

خوش آمديد !

به محصول جهان (زمين) خوش آمديد !


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 خوش آمديد !

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: خوش آمديد !

2 نقشة خدا برای حياتِ ابدی ساده است

خدايي وجود دارد؟ خدا کيست؟ خدا چگونه است؟ اثبات برای وجود خدا. خدا نيکو است. آيا عيسی مسيح پسر خداست؟ جواب، اثبات و دلايل برای وجود خدا. عيسی مسيح نجات دهنده، شفا دهنده، رهاننده. بعنوان مسيحی زندگی کردن. حقيقت و دروغ. علم اخلاق و اخلاقی. تثليت الهی : پدر، پسر، روح القدس. شريعت خدا، خدای محبت، خدای روح القدس، خدای عدالت، خدای داوری. حقيقت مطلق، مقياس مطلق، ارزش مطلق. گناه و وجدان. خشم خدا. بهشت و جهنم. نفرين ابدی.


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			  خدايي وجود دارد؟

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
: خدايي وجود دارد؟

3 ـ انکارکنندگان راه سادة نجات

کتابمقدس در بارة جادوگران، سحرگران و رمزگرايي چه می گويد؟ آيا کسانی که در فرقة عصر جديد هستند يا مديتاسيون کرده و يوگا را بکار می گيرند با مسيحيان سازگاری دارند؟


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 3 ـ انکارکنندگان راه سادة نجات

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: 3 ـ انکارکنندگان راه سادة نجات

4 ـ طريق ايمان

آسمان چه و چگونه است؟ اين صفحه شامل اطلاعاتی است از کتابمقدس در بارة نقشة شفا دهندة خدا توسط مرگ پسرش عيسی مسيح و دربارة مسيحی بودن عملی و آنچه به آن تعلق دارد يا ندارد ـ همچنان در بارة تعاليم اشتباهی، که از خدا دور می سازد.
طريق ايمان از محصول دنيا، که به شما کمک می کند نقشة خدا را دنبال کنيد، فريب دادن، از مرگ و جهنم رهايی يافتن، و شمارا به آسمان هدايت می کند، جايي که شما حيات ابدی داريد. صدای خدا را بشناسيد، ياد بگيريد صدای خدا را يا به عبارتی روح خدا را از روحهای فريب دهنده، نبوتهای دروغين ، شيطان، لوسيفر، استاد فريبها؛ تشخيص دهيد. علاوه بر اين مسئله بر سر ديد کتابمقدس در بارة موضوعاتی مانند تولد تازه، انتقال از اين حيات به حيات ابدی در آسمان، بدنی تازه پس از مرگ و بسياری ديگر.


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 4 ـ طريق ايمان

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: 4 ـ طريق ايمان

5 ـ مدارک ثابت کننده برای خدا بودن مسيح

مسيحيت دلايل کافی و اثباتی مبنا بر واقعيت عرضه می کند، برای اينکه خدايي وجود دارد که فرزند خود عيسی مسيح را روی زمين فرستاده است و اينکه عيسی مسيح روی صليب مرد تا ما را از گناهانمان نجات دهد. (Earth Harvest) که معنای آن (برداشتِ محصول زمين) است، خط باز الکترونيکی (سايت ايترنتی) است که با حمايت کتابمقدس گردآوری شده دربارة دفاعيات مسيحی . پسرِ خدا، عيسی مسيح، بعد از مصلوب شدن، از مردگان قيام کرد و به عنوان مدرکی است برای اينکه خدا يا به عبارتی نجات دهنده/ مسيحا است. عيسی مسيح پسر خدا است.
دلايلی با گواهی محکم برای خدا بودن مسيح ـ سيصد نبوت از کتابمقدس در بارة مسيح که در عيسی برآورده می شود. تاريخ و واقعيتِ حقيقی بودن قيام مسيح، مهمترين پاية ايمان مسيحيت می باشد.


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 5 ـ مدارک ثابت کننده برای خدا بودن مسيح

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: 5 ـ مدارک ثابت کننده برای خدا بودن مسيح

6 ـ پيــامی ابـــدی

خدايي وجود دارد. خدا کيست؟ شخصيت خدا. وجود دليل و اثبات بر مبنای واقعيات برای اينکه خدا پسر خود را فرستاده است. خدا بودن عيسی. آيا عيسی, مسيحا, نجات دهنده و رهاننده است؟ عيسی مسيح برای تقصيرات ما مصلوب شد. عيسی نجات دهنده است, برة خدا, که گناه جهان را برداشت. نقشة نجات خدا ساده است. عيسی تنها راه رسيدن به خدا است. کتابمقدس به کسانی که, عيسی مسيح را پيروی کرده نشان می دهد که چگونه می توانند نجات و حيات ابدی را در آسمان کسب کنند: رهايي از مرگ, گناه, جهنم و ابليس (شيطان). بقيه انسانها توسط شيطان در بلاهت مانده و به لعنت ابدی دچار هستند. درآنجا همچنين شيطان و همة فرشتگان سقوط کرده مجازات خواهند شد.


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 6 ـ پيــامی ابـــدی

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: 6 ـ پيــامی ابـــدی

7 - چشم اندازهای ديگر برای نجات

7 ـ اعتقادات ايمانی ديگر, مذاهب و ديدگاههايي در بارة خدا و پسر خدا, عيسی مسيح. مقايسة اسلام با مسيحيت. هندوئيسم و مسيحيت. اين وب سايت جوابی است برای سؤالهايي اينچنين: آيا عيسی همان مسيحا است؟ آيا عيسی خدا است؟ عيسی فقط يک نبی است يا خدای متجسم؟ خدايي وجود دارد؟ خدا کيست؟ يک مسلمان و يا هندوئيسم دربارة خدا چه فکر می کند؟ آيا دليل ثابت کننده ای برای اينکه عيسی پسر خدا است, وجود دارد؟


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 7 - چشم اندازهای ديگر برای نجات

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: 7 - چشم اندازهای ديگر برای نجات

8 - فرشتــة نـــور

انبيای دروغين, خدايان دروغين, خدايي, مسيحايي و انبيا. شيطان نبی دروغين ضد مسيح. مسيح دروغين چيست, نبی دروغين, ايمانی دروغين, خدايي دروغين چيست؟ چگونه می توانم حقيقت را تشخيص دهم؟ چگونه می توان سقوط کليساهای مسيحی را تشخيص داد؟ حتی مسيحيـان خـوب زحــمت می کشند, که شيطان و کارهای او را افشا کنند. او پدر دروغگويان است, کلاهبردار و گمراه کننده. فريبهای ابليس در مسيحيت نفوذ کرده. حقه بازيهای شيطان در هر مذهبی در دنــيا يافــت می شود.


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 8 - فرشتــة نـــور

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: 8 - فرشتــة نـــور

9 ـ خدا يک هنرمند است

آيا خدا خالق کائنات است؟ خلقت در برابر تکامل: دلايل علمی که نظرية تحول و تکامل را منقلب می کنند. آيا هرچه که زنده است را, خدا خلق کرده است؟ زيربنای قوانين علوم طبيعی و نظرية تکامل: اولين و دومين اصل ترموديناميکی (ترموديناميک = فعاليت مکانيکی و رابطة آن با حرارت), تکامل موجودات زنده, بقايای فسيل. مِهبانگ چيست؟ انسان نئادرتال, انسان پيلتداوون (پيلتداوون مکانی است که ظاهرا" در آنجا جمجمة انسان اوليه را پيدا کرده بودند که بعدها ثابت شد که کلاهبرداری بزرگی بوده است), انسان جاوه.


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 9 ـ خدا يک هنرمند است

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: 9 ـ خدا يک هنرمند است

لينک ها ی صفحات اينترنتی مفيد مسيحی

لينکهای مربوط به موضوعات مسيحی : خدا, عيسی مسيح, خلقت و تکامل, رهايي, راه نجات, خدا و علم, کليساها و مذاهب, ساحره گی, شيطان پرستی, فرقه ها, انساندوستی, بی خدايي, شکاکيت, دفاعية مسيحی. همچنين کتابمقدس الکترونيکی خط باز (Online), در جستجوی کليساهای مطابق کتابمقدس و اعمال مسيـحی. ( لينک به برخی از موضوعاتی که هنوزدر بارة آن ائتلافی نشده است).


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 لينک ها ی صفحات اينترنتی مفيد مسيحی

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: لينک ها ی صفحات اينترنتی مفيد مسيحی

پيشگوييهای نوسترداموس از طريق ستاره خوانی و نبوتهای کتابمقدس

آيا وقايع کنونی دنيا, که در حال پخش شدن است, توسط نوسترداموس و ستاره خوانی يا کتابمقدس پيشگويي شده است؟ تيغة بنياد ستاره خوانی چگونه است, و آيا ممکن است از آن برای پيشگويي آينده استفاده کرد, يا متُدِ "عصری تازة" ديگری است يا تا به حال توسط نوسترداموس و يا کتابمقدس پيشگويي شده است؟ نوسترداموس کيست, چه چيزی را بر اساس پيشگوييهای خود بنياد گذاشته و تا چه حد پيشگوييهای او دقيق بودند؟ برخی می گويند, که نوسترداموس بسياری از وقايع اصلی را از جمله روی کار آمدن هيتلر را پيشگويي کرده بود, تا آن را تشويق کند برای جنگ جهانی دوم؛ پيشگوييهای او برای آيندة ما چيست؟ آيا اين مرد, نوسترداموس يک غيب گوی منور شده بود يا "يک نبی کاذب", با تأثير از نيروهای ديوی و تاريکی؟ سومين ضد مسيحِ ضد مسيحيان کيست؟ کتابمقدس در همة اين موارد چه می گويد و چقدر اين وقايع پيشگويي شده, در قبل و در آينده دقيق بوده اند؟


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 پيشگوييهای نوسترداموس از طريق ستاره خوانی و نبوتهای کتابمقدس

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: پيشگوييهای نوسترداموس از طريق ستاره خوانی و نبوتهای کتابمقدس

صلاحيت شريف مايکل
(Sherif Michael )


روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: صلاحيت شريف مايکل

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة قبلی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: به محصول جهان (زمين) خوش آمديد !

			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 فهرست مطالب

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						: نقشة خدا برای حياتِ ابدی ساده است
<
(English) - صفحة اصلی
خوش آمديد
1 - فهرست
2 - خدايي وجود دارد؟
3 - درهم و برهم
4 - طريق ايمان
5 - اثبات برای وجود خدا
6 - محبت و خشم خدا
7 - اعتقادات مذهبی ديگر
8 - انبيای دروغين
9 - خلقت يا تحول و دگرگونی
10 - صفحات مفيد مسيحی
نبوت و پيشگويي نوسترداموس برای سال
نويسنده : شِريف مايکل

ENGLISH | ARABIC | 中 国 版GB | 漢 語 版 本Big5 | DEUTSCH | ESPAÑOL
FRANÇAIS | ITALIANO | 日本語 | PORTUGUÊS | РУССКИЙ


چاپ 2017
حق چاپ محفوظ است
محصول زمين

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بالا برويد.
Click to visit ABD, Advantage Business Designs