آرم فارسی محصولِ جهان (Earth Harvest)
10 - صفحات مفيد مسيحی


					آرم فارسی محصولِ جهان (Earth Harvest), روی اين قسمت را فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة اصلی محصول جهان برويد: محصول جهان صفحة الکترونيکی مسيحی است که از مجموعه دفاعياتی تشکيل شده است برای پاسخگويي به سؤالاتی دربارة مذهب و مسيحيت که غالبا مطرح است و شامل اينگونه سؤالها است: خدايي وجود دارد؟ خدا کيست؟ مدرک اثباتی وجود دارد, که خدا باقی است؟ آيا مدرک اثباتی وجود دارد, که عيسی مسيح پسر خدا است؟ محصول جهان همچنين شامل اطلاعاتی است در بارة مذاهب و اعتقادات غيرمسيحی و مقايسة مسيحيت با ديگر اعتقادات و مذاهب. اين صفحة الکترونيکی راهی که بوسيلة نجات مسيح می توان به آسمان رسيد را تعريف می کند, آيا دليل و يا دلايلی برای بودن خدا, تثليث, پدر, پسر و روح القدس وجود دارد؟ در انتها مدارک اثبات از کتابمقدس برای خدا بودن مسيح.

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة قبلی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						:خلقت خدا 
						قطعه نمايشهای طراحی شده از صليب مسيح؛ دکور برای موضوعات:
						لينکهای مربوط به موضوعات مسيحی : خدا, عيسی مسيح, خلقت و تکامل, رهايي, راه نجات, خدا و علم, کليساها و مذاهب, ساحره گی, شيطان پرستی, فرقه ها, انساندوستی, بی خدايي, شکاکيت, دفاعية مسيحی. همچنين کتابمقدس الکترونيکی خط باز (Online), در جستجوی کليساهای مطابق کتابمقدس و اعمال مسيـحی. ( لينک به برخی از موضوعاتی که هنوزدر بارة آن ائتلافی نشده است).

لينک ها ی صفحات اينترنتی مفيد مسيحی


						قطعه نمايشهای طراحی شده از صليب مسيح؛ دکور برای موضوعات:
						لينک متعلق به صفحات مفيد مسيحی. کتاب مقدس روی خط الکتريکی باز (online). دفاعيات مسيحی در اينترنت. کليساهايي با خط تعليـمی کتابمقدس. وب سايت مسيحی. سؤالات و جوابهای در بارة موضوع خدا و مذهب. تاريخ و کتابمقدس. دفاع خدا در برابر بلای اجازه داده شده از طرف او. آيا حقيقت مطلق وجود دارد؟ چرا بدی در دنيا وجود دارد؟ اثبات برای وجود خدا. مقايسة مذاهب. تکامل, علم و کتابمقدس. 
روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						:خوش آمديد !

خدايي وجود دارد؟ خدا کيست؟, آيا عيسی مسيح پسر خدا است؟آيا به دنبال خط باز الکترونيکی (online) در بارة کتابمقدس هستيد؟ اطلاعاتی در بارة خلقت, و تکامل, کتابمقدس در بارة ساحره ها, جادوگری, و معتقدان به عهد جديد و همچنين يوگا چه می گويد؟ تفاوت بين بوديست و اسلام با مسيحيت چيست؟


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 صفحات مفيد مسيحی

ليستی از موضوعات اين صفحه


گویِ روشن مسيحی؛ از قطعه نمايشهای طراحی شده برای تزئين کردن مطالب:
 کليسايي طبق کتابمقدس پيدا کنيد کليسايي طبق کتابمقدس پيدا کنيد 
گویِ روشن مسيحی؛ از قطعه نمايشهای طراحی شده برای تزئين کردن مطالب:
اطلاعات و ارتباطات مسيحی اطلاعات و ارتباطات مسيحی


گویِ روشن مسيحی؛ از قطعه نمايشهای طراحی شده برای تزئين کردن مطالب:
کتابمقدس در خطوط باز الکترونيکی ( Online ) به زبان فارسی کتابمقدس در خطوط باز الکترونيکی ( Online ) به زبان فارسی 
گویِ روشن مسيحی؛ از قطعه نمايشهای طراحی شده برای تزئين کردن مطالب:
بلاگها و صفحات مشاوره مسيحی بلاگها و صفحات مشاوره مسيحی


گویِ روشن مسيحی؛ از قطعه نمايشهای طراحی شده برای تزئين کردن مطالب:
لينک به تصاوير و گرافيکهای مسيحی لينک به تصاوير و گرافيکهای مسيحی


عيسی کيست؟ عيسی کيست؟ آيا هرگز متعجب بوده ايد , که عيسی که بود؟ شما با يک کليک در کامپيوتر با مواردی فاصله داريد, که می تواند سؤالهای شما را جواب داده يا اينکه برخی از ترديدهايی را که صرفا مانع از اعتماد شما به مسيح می شود را, برطرف کند.
روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بالا برويد.
صفحات مفيد مسيحی 
						قطعه نمايشهای طراحی شده از صليب مسيح؛ دکور برای موضوعات:
						صفحات مفيد مسيحی:
						کليسايي طبق کتابمقدس پيدا کنيد 
				 روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به موضوعات زير رجوع نماييد:
				 اطلاعات و ارتباطات مسيحی

کليسايي طبق کتابمقدس
پيدا کنيد :


کليساهای خوب بسيار زيادی بر طبق کتابمقدس در نقاط مختلف دنيا و به زبان فارسی نيز هستند. در وب سايت نامبردة فوق شما می توانيد در هر جای دنيا که هستيد کليسايي برای پيشرفت زندگی روحانی خود بيابيد. ما به نو ايمانان پيشنهاد می کنيم که با هدف در جستجوی کليسايي در محدوده و شهر خود در هر کجای دنيا که هستيد باشيد.

کليسايي طبق کتابمقدس پيدا کنيد www.farsinet.com/icc/... کليساهای خوب بسيار زيادی بر طبق کتابمقدس در نقاط مختلف دنيا و به زبان فارسی نيز هستند. در وب سايت نامبردة فوق شما می توانيد در هر جای دنيا که هستيد کليسايي برای پيشرفت زندگی روحانی خود بيابيد. ما به نو ايمانان پيشنهاد می کنيم که با هدف در جستجوی کليسايي در محدوده و شهر خود در هر کجای دنيا که هستيد باشيد.


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 صفحات مفيد مسيحی
			 کليسايي طبق کتابمقدس پيدا کنيد
روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بالا برويد.
صفحات مفيد مسيحی 
						قطعه نمايشهای طراحی شده از صليب مسيح؛ دکور برای موضوعات:
						صفحات مفيد مسيحی:
						اطلاعات و ارتباطات مسيحی 
				 روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به موضوعات زير رجوع نماييد:
				 کتابمقدس در خطوط باز الکترونيکی ( Online ) به زبان فارسی

اطلاعات و ارتباطات مسيحی :

عيسي كيست؟ www.whoisjesus-really.com/farsi/whois.htm عيسی کيست؟ عيسی کيست؟ آيا هرگز متعجب بوده ايد , که عيسی که بود؟ شما با يک کليک در کامپيوتر با مواردی فاصله داريد, که می تواند سؤالهای شما را جواب داده يا اينکه برخی از ترديدهايی را که صرفا" مانع از اعتماد شما به مسيح می شود را, برطرف کند.

FarsiNet - گرافيکهای مسيحی, قطعات هنری مجانی
www.farsinet.com عکسهای ظهوری ـ گالری بزرگ از تصاوير مسيحی : صليب, کبوتر, فرشته, کتابمقدس, تصاوير پيش زمينه ای, تصاوير از چهار يکشنبة قبل از کريسمس (ادونت), شمع, شاخه های کاج, و غيره . در اينجا نمونه طراحی هايي را از ادونت برای تزئين صفــحة اينترنت خود و همــچنين تزئين برای کريسمس خود پيدا می کنيد.

Four Spiritual Laws Farsi
www.4laws.com/laws/farsi/ در صفحة نامبردة بالا شما می توانيد راجع به چهار اصل معنوی, اطلاعاتی در بارة محبت خدا, گناهکار بودن انسان بدست آوريد, همچنين مقالاتی مفيد در بارة بی نظير بودن عيسی مسيح؛ جدا بودن انسان از خدا, يگانه بودن راه نجات, ايمان و همچنين پيشنهاداتی برای رشد شخصیِ مسيحی و ارتباط برای سؤالات پاسخ داده نشده خود, بيابيد.

Kalameh
www.kalameh.com/... سايت " کلمه" که منبع جامع در زمينة شناخت ايمان و فرهنگ مسيحی ايرانی است يکی از معتبرترين مراکز اطلاعاتی است که موضوعات متفاوتی را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از تجربيات استادان و واعظين مجرب مقالاتی را در اختيار می گذارد, که همچنين می توان با اين سازمان ارتباط داشته و جواب سؤالات خود را بيابيد. در اين سايت موضوعات متفاوتی از جمله معرفی کتاب, مسيحيت و دنيای امروزی, شعر, داستان و غيره عنوان شده. و صفحة بسيار مفيدی است برای مشاوره و ارتباط.

Persian World Outreach
www.persianwo.org اين صفحه شامل اطلاعات بسيار مفيدی است, الخصوص در قسمت تعاليم خود که با بهره برداری از واعظين و استادان برجسته توانسته پاسخگو به بسياری از سؤالات بی جواب ما باشد. همچنين در اين سايت می توانيد با موزيکهای مسيحی تازه و با توجه به کليساهايي که در اقصا نقاط جهان معرفی کرده است به اميد خدا به زودی کليسای محلی خود را بيابيد.

Faith and Hope Persian Christian Literature
www.farsinet.com/faith_hope/ در اين صفحه می توانيد از طريق اينترنت کتب ترجمه شده به زبان فارسی را خوانده و از آن استفاده ببريد. اين صفحه غيرانتفاعی بوده و فقط برای انتشار صحيح انجيل خدمت می کند.

Farsi Christian Resource Center
www.farsicrc.com... راديو, موزيکهای بسيار عالی مسيحی برای همراهی در پرستش شما, موعظه ها در بارة موضوعات جالب, آموختنی و متنوع. لغتنامة الهياتی, اتاق گفتگو, داستان خواندنی زندگی ديگر ايمانداران. مقالات متفاوت و همچنين خريد منابع مسيحی.


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 صفحات مفيد مسيحی
			 اطلاعات و ارتباطات مسيحی
روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بالا برويد.
صفحات مفيد مسيحی 
						قطعه نمايشهای طراحی شده از صليب مسيح؛ دکور برای موضوعات:
						صفحات مفيد مسيحی:
کتابمقدس در خطوط باز الکترونيکی ( Online ) به زبان فارسی 
				 روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به موضوعات زير رجوع نماييد:
				 بلاگها و صفحات مشاوره مسيحی

کتابمقدس در خطوط باز الکترونيکی
( Online ) به زبان فارسی :

Farsi Bible - Flash Online
www.farsinetwork.com/... کتابمقدس تفسيری عهد جديد و عتيق

International Bible Society - Farsi Bible Online/Download
www.ibs.org/bibles/farsi/... صفحة ديگری از کتابمقدس تفسيری که می توانيد هر قسمت را جداگانه برای خود چاپ کرده و مانند گوهری گرانبها نگهداری کنيد.

Talking Bible, Farsi
www.listen.talkingbibles.org/... -- کتابمقدس گويا برای افرادی که به علت مشغلة فراوان فرصت خواند کتاب را ندارند, بسيار مفيد است و با گوش دادن به آن می توانيد از برکات آن بهره بگيريد.

Bible in Persian - Farsi Bible - Persian Injil - Farsi Injil
www.farsinet.com/injil/
کتابمقدس گويا و کتابمقدس تفسيری برای دانلود کردن.


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 صفحات مفيد مسيحی
			 کتابمقدس در خطوط باز الکترونيکی ( Online ) به زبان فارسی
روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بالا برويد.
صفحات مفيد مسيحی 
						قطعه نمايشهای طراحی شده از صليب مسيح؛ دکور برای موضوعات:
						صفحات مفيد مسيحی:
						بلاگها و صفحات مشاوره مسيحی 
				 روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به موضوعات زير رجوع نماييد:
				 لينک به تصاوير و گرافيکهای مسيحی

بلاگها و صفحات مشاوره مسيحی :

Kalameh
www.kalameh.com/... سايت " کلمه" که منبع جامع در زمينة شناخت ايمان و فرهنگ مسيحی ايرانی است يکی از معتبرترين مراکز اطلاعاتی است که موضوعات متفاوتی را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از تجربيات استادان و واعظين مجرب مقالاتی را در اختيار می گذارد, که همچنين می توان با اين سازمان ارتباط داشته و جواب سؤالات خود را بيابيد. در اين سايت موضوعات متفاوتی از جمله معرفی کتاب, مسيحيت و دنيای امروزی, شعر, داستان و غيره عنوان شده. و صفحة بسيار مفيدی است برای مشاوره و ارتباط.


			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 صفحات مفيد مسيحی
			 بلاگها و صفحات مشاوره مسيحی
روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بالا برويد.
صفحات مفيد مسيحی 
						قطعه نمايشهای طراحی شده از صليب مسيح؛ دکور برای موضوعات:
						صفحات مفيد مسيحی:
						لينک به تصاوير و گرافيکهای مسيحی 
				 روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به موضوعات زير رجوع نماييد:
				 کليسايي طبق کتابمقدس پيدا کنيد

لينک به تصاوير و گرافيکهای مسيحی :

existedios.com
www.existedios.com/... گالری قطعات طراحی مسيحی طراحيهاي عيسی مسيح، مريم باکره، فرعون مصر، موسی و مردمان داستانهای مسيحی کتابمقدس. قطعات هنری از صليب، ماهی، کبوتر و افراد مشهور مسيحيت.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة قبلی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						:خلقت خدا

			 سری بخشهايي برای موضوعات زير:
			 صفحات مفيد مسيحی
			 لينک به تصاوير و گرافيکهای مسيحی

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بعدی در بارة مذهب, خدا, عيسی مسيح و مسيحيت برويد.
						:خوش آمديد !
<
(English) - صفحة اصلی
خوش آمديد
1 - فهرست
2 - خدايي وجود دارد؟
3 - درهم و برهم
4 - طريق ايمان
5 - اثبات برای وجود خدا
6 - محبت و خشم خدا
7 - اعتقادات مذهبی ديگر
8 - انبيای دروغين
9 - خلقت يا تحول و دگرگونی
10 - صفحات مفيد مسيحی
نبوت و پيشگويي نوسترداموس برای سال
نويسنده : شِريف مايکل

ENGLISH | ARABIC | 中 国 版GB | 漢 語 版 本Big5 | DEUTSCH | ESPAÑOL
FRANÇAIS | ITALIANO | 日本語 | PORTUGUÊS | РУССКИЙ


چاپ 2018
حق چاپ محفوظ است
محصول زمين

روی اين علامت فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة بالا برويد.
صفحات مفيد مسيحی
ABD Website Design Company, Search Engine Optimization Specialist