آرم فارسی محصولِ جهان (Earth Harvest)


					آرم فارسی محصولِ جهان (Earth Harvest), روی اين قسمت را فشار دهيد تا بتوانيد به صفحة اصلی محصول جهان برويد: محصول جهان صفحة الکترونيکی مسيحی است که از مجموعه دفاعياتی تشکيل شده است برای پاسخگويي به سؤالاتی دربارة مذهب و مسيحيت که غالبا مطرح است و شامل اينگونه سؤالها است: خدايي وجود دارد؟ خدا کيست؟ مدرک اثباتی وجود دارد, که خدا باقی است؟ آيا مدرک اثباتی وجود دارد, که عيسی مسيح پسر خدا است؟ محصول جهان همچنين شامل اطلاعاتی است در بارة مذاهب و اعتقادات غيرمسيحی و مقايسة مسيحيت با ديگر اعتقادات و مذاهب. اين صفحة الکترونيکی راهی که  بوسيلة نجات مسيح می توان به آسمان رسيد را تعريف می کند, آيا دليل و يا دلايلی برای بودن خدا, تثليث, پدر, پسر و روح القدس وجود دارد؟ در انتها مدارک اثبات از کتابمقدس برای خدا بودن مسيح.

صلاحيت شريف مايکل
(Sherif Michael )

از : شريف مايکل, پايان نامه در حقوق (دانشگاه وسترن استيت) دارد, فوق ليسانس در اقتصاد و ليسانس فلسفه از دانشگاه کاليفرنيا, لس آنجلس. او سفرهای بسيار کرده و در دانشگاههای آرژانتين, برزيل (که از طرف CRI برنامه ريزی می شود), ونزوئلا (که توسط کشيشی در کارکاس و رئيس مبشرين بابتيستهای جنوب برنامه ريزی می شود), اروپای شرقی, روسيه, اُکراين, باهاما, استراليا, فيجی, نيوزلند, مالزيا و سنگاپور تدريس می کند, در حال حاضر از کليسايي مسيحی بدون آيين ديدن می کند.

در سال 2001 در " کلاس کتابمقدس اَدونس کالج" در مدرسة هنرهای زيبا, در "مدرسة کتابمقدس کره" و در کليساهای متفاوت خدا و در "کليسای برادران" در اوکلند, نيوزلند تدريس می کرد. او همچنين در نوامبر 2001 در کنفرانسهای پاسيفيکِ "بيلی گراهام" در اوکلند تعليم داد. در سال 2002 او سخنگوی فستيوال موزيک Parachute 2002 با 22000 هزار استقبال کننده بود و در " کليسای مسيح اوکلند", نيوزلند. در اوت سال 2002 شريف مايکل و استون کومار در بريسبان, استراليا در دانشگاه تکنيک کوئينزلند, در کوئينزلند تدريس می کردند.


			  سری بخشهايي برای موضوعات زير
<
(English) - صفحة اصلی
خوش آمديد
1 - فهرست
2 - خدايي وجود دارد؟
3 - درهم و برهم
4 - طريق ايمان
5 - اثبات برای وجود خدا
6 - محبت و خشم خدا
7 - اعتقادات مذهبی ديگر
8 - انبيای دروغين
9 - خلقت يا تحول و دگرگونی
10 - صفحات مفيد مسيحی
نبوت و پيشگويي نوسترداموس برای سال
نويسنده : شِريف مايکل

ENGLISH | ARABIC | 中 国 版GB | 漢 語 版 本Big5 | DEUTSCH | ESPAÑOL
FRANÇAIS | ITALIANO | 日本語 | PORTUGUÊS | РУССКИЙ


چاپ 2018
حق چاپ محفوظ است
محصول زمين
Click to visit ABD, Advantage Business Designs